TJ Thyne 's Net Worth is about
$5 Million
Also known as: Thomas Joseph Thyne, Jack Hodgins